نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
پیامبر اکرم(ص): دعا کلید رحمت، وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است
پاسخگویی
0873-3285825
امروز
جمعه 1402/7/7
|
ساعت

اصلاح تاریخ تولد
  • نوع خدمت : G2C
  • به صورت مراجعه حضوری و الکترونیکی
  • متوسط مدت زمان ارائه خدمت : حداکثر 1 ماه
  • ساعات ارائه خدمت : وقت اداری
  • عداد بار مراجعه حضوری : 3 بار

منو

قوانین


موجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 مجلس شورای اسلامی : " تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است " .
تبصره : صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید .
اشخاص می توانند در صورتی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی و شناسنامه بیش از پنج سال اختلاف داشته باشد درخواست اصلاح تاریخ تولد خود را بنمایند .
بالا

مراحل دریافت خدمت به صورت مراجعه حضوری :

هر یک از اشخاص زیر که خواهان اصلاح تاریخ تولد خود می باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام نمایند .
1- اشخاص 18 سال به بالا .
2- اشخاص کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .
3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال .
قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .
بالا

مدارک مورد نیاز:

1 - درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی در برگ مخصوص (فرم شماره 8).
2 - ارائه اصل شناسنامه عکسدار و تصویر آن .
3- یک قطعه عکس جدید .
4- اصل و تصویر حکم رشد برای اشخاص کمتر از 18 سال که شخصا" مراجعه می‌نمایند .
5- اصل تصویر مدارک مربوط به قیم یا وصی برای افراد تحت سرپرستی .
6- فیش بانکی طبق تعرفه جاری نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور .
بالا

نحوه مراجعه

1- متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد می بایست به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت نماید .
2- تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به خواهان ( متفاضی ) ابلاغ خواهد شد .
3- درخواست کننده ( خواهان ) مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکسدار در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود .
4- در صورت عدم حضور خواهان چنانچه پرونده آماده برای اظهار نظر باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر اینصورت درخواست وی رد می شود . لیکن خواهان می تواند درخواست مجدد به کمیسیون تسلیم نماید .
5- کمیسیون می تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید .
6- تصمیم کمیسیون تشخیص سن قابل اعتراض نخواهد بود .
7- تصمیم کمیسیون تشخیص سن به متقاضی ( خواهان ) ابلاغ می شود .
8- در صورت عدم مؤافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد .
9- اجرای تصمیم کمیسیون تشخیص سن در اسناد سجلی و شناسنامه مستلزم درخواست کتبی ( متقاضی ) خواهد بود .
بالا

نحوه رسیدگی

نحوه رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد اشخاص
1- تشخیص اختلاف سن اشخاصی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی بیش از 5 سال باشد با کمیسیون 5 نفره تشخیص سن محل صدور شناسنامه صاحب سند خواهد بود
2- رسیدگی به درخواست اشخاصی که اسناد سجلی آنان در خارج از کشور تنظیم شده است با کمیسیون مستقر در تهران خواهدبود در این مورد مدیر یا رئیس ثبت احوال امور خارجه در جلسه شرکت خواهد نمود
3- محل استقرار کمیسیون در واحدهای اجرائی ثبت احوال سراسر کشور می باشد
4- مسئول دبیرخانه کمیسیون از بین کارمندان مطلع اداره ثبت احوال به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال تعیین می گردد
5- شروع به رسیدگی به کمیسیون با تسلیم درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی او خواهد بود درخواست کننده بایددرخواست خود را در برگ مخصوص (فرم شماره یک) نوشته و به همراه تصویر شناسنامه و یک قطعه عکس جدید به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید
6- دبیرخانه کمیسیون درخواست و مدارک پیوست آن را اخذ و در صورت تکمیل بودن در دفتر مخصوص ثبت و رسید آن را به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
7- مسئول دبیرخانه پس از تشکیل پرونده و اخذ رونوشت یا تصویر سند سجلی پرونده امر را تسلیم رئیس اداره ثبت احوال ی نماید تا به نظر رئیس کمیسیون برسد
8- پس از تعیین وقت توسط رئیس کمیسیون دبیرخانه وقت رسیدگی را طبق فرم شماره 4 به اطلاع سایر اعضاء کمیسیون خواهد رساند
9- ابلاغ وقت به خواهان در محل دبیرخانه کمیسیون توسط مسئول دبیرخانه و در خارج از محل دبیرخانه توسط مأمورین ابلاغ طبق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد
10- درخواست کننده مکلف است در وقت تعیین شده با دردست داشتن شناسنامه (شناسنامه افراد 15 سال تمام باید ملصق به عکس باشد) در کمیسیون حاضر شود و چنانچه حاضر نشود و درصورتی که پرونده معد برای اظهار نظر باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و درغیر اینصورت درخواست وی رد می شود. لکن خواهان می تواند درخواست مجدد به کمیسیون تسلیم نماید
11- تاریخ رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از 5 روز نباشد مدت مسافت هم طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به موعد مقرر اضافه می گردد
12- در صورتی که تشکیل جلسه در موعد تعیین شده به هر عنوان مقدور نباشد پس از تجدید وقت مراتب به اطلاع درخواست کننده خواهد رسید
13- کمیسیون در وقت رسیدگی پس از مطالعه پرونده و ملاحظه اوراق و اسناد مربوطه و استماع هارات درخواست کننده و درج آن در صورتجلسه (فرم شماره 6) با اعلام ختم رسیدگی تصمیم خود را در سه نسخه اعلام می نماید
14- کمیسیون می تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشک قانونی معرفی نماید تبصره ـ چنانچه صاحب سند در سن مشمولیت باشد جهت تعیین سن به شورای پزشکی موضوع تبصره یک ماده 41 قانون خدمت وظیفه عمومی معرفی خواهد شد
15- تصمیم کمیسیون باید مستدل و مشروح و صریح باشد
16- حضور کلیه اعضاء کمیسیون در جلسه رسیدگی الزامی است لکن تصمیم به اکثریت آراء اتخاذ می‌شود
17- کمیسیون پس از امضاء تصمیم ، حق تغییر آن را نخواهد داشت تصحیح تصمیم از لحاظ املائی و انشائی قبل از اجراء بلامانع است. در این صورت مراتب به امضاء اکثریت خواهد رسید
18- تصمیم کمیسیون قابل اعتراض نخواهد بود
بالا

فرم درخواست رسیدگی از کمیسیون تشخیص سن

فرم درخواست رسیدگی از کمیسیون تشخیص سن
بالا

سامانه درخواست رسیدگی از کمیسیون تشخیص سن

سامانه درخواست رسیدگی از کمیسیون تشخیص سن
بالا
آدرس : سنندج خیابان آبیدر ، بالاتر از سه راه معراج ،اداره کل ثبت احوال کردستان
کد پستی : 66197-35313 | نمابر: 08733285822 | شماره تماس : 3285825-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com